الصوديوم (Sodium)


Ø£ÙÙÙت٠٠دÙر٠Ù٠اÙجسÙ:

 • ÙÙ٠جدا٠Ù٠عÙÙÙات اÙÙÙÙ Ù٠اÙجس٠بشÙ٠عاÙ.
 • ÙÙÙ ÙÙÙ٠اÙرسائ٠اÙعصبÙØ© ٠اÙاÙÙباضات اÙعضÙÙØ©.
 • ضرÙر٠ÙعÙÙÙØ© بÙاء اÙعضÙات, Ùظائ٠اÙÙÙب, ٠اÙÙÙ٠بشÙ٠عاÙ.
 • ÙÙÙ Ù٠تÙÙÙ٠اÙØ®ÙÙØ© ٠تÙظÙÙ Ùسبة اÙÙاء Ù٠اÙØ®ÙÙØ© ٠اÙجسÙ.
 • Ùساعد Ù٠عÙÙÙات اÙÙض٠٠ÙÙÙ Ù٠اÙتÙابات Ù٠اÙجÙاز اÙÙضÙÙ.

أعراض ÙÙصÙ:

 • Ùادر اÙحصÙÙ Ù ÙÙ٠اÙأعراض تشÙÙ:
 • إسÙاÙ
 • تÙÙØ¡.
 • تعر٠شدÙد.
 • غثÙاÙ.
 • دÙخة.
 • عد٠ترÙÙز.
 • ضع٠اÙعضÙات.

Ùخاطر اÙجرعة اÙزائدة:
Ùؤد٠إÙ٠زÙادة ضغط اÙدÙ, ٠تÙÙÙ٠اÙتصاص اÙÙاÙسÙÙÙ Ù٠اÙجسÙ.
اÙجرعة اÙÙÙترحة:
2.4 غرا٠ÙÙÙÙا٠Ùحد أدÙÙ
- Ùجب أ٠تÙÙ٠جرعة اÙبÙتاسÙÙÙ ÙتÙازÙØ© Ùع جرعة اÙصÙدÙÙ٠بÙسبة
2 : 1 عÙ٠اÙتÙاÙÙ.

Ø£Ù٠اÙÙصادر:
ÙÙØ­ اÙطعا٠٠جÙÙع اÙÙØ£ÙÙÙات اÙÙاÙحة.

Site Disclaimer: ARABIANMUSCLES.com may contain some content provided by other persons, some of which may be owned by others or have copyrights. If you are an owner of any images or videos that were used on this website without permission, please contact us so we can remove it.